ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์


คำแนะนำ

ครู และ นักเรียน ของโรงเรียนเดชอุดม ให้ใช้เมล์ของโรงเรียน(@detudom.ac.th)ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น

เข้าสู่ระบบโดยอีเมล์ของโรงเรียน...

ข่าว-ประกาศ

นักเรียนสามารถเริ่มเลือกกิจกรรมชุมนุมวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59น.

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2564

ลำดับ ขื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เปิดรับ สมาชิก
1คำคมครูจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต2020
2รักษ์ภาษาไทยครูจิราพร ศรีสันต์---207
3เกมคำคมครูสุริยันต์ รอดย้อย---2020
4เกมคำคมครูโชติกา วรัชจารุกุล2020
5ภาษาน่ารู้ครูณัฐธิยา ยาพลัง---2020
6การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ครูรติกร จันทป---2020
7รักการอ่านครูภัทรวดี อุทธา--2626
8ต่ออักษรภาษาไทย (คำคมเดิม)ครูรุ่งสาง ไชยฤทธิ์2020
9ซูโดกุครูสุขฤดี บุญศรี2020
10เส้นทางธรรมครูวิไลลักษณ์ อักโข2019
11Math Songsครูวิรัชต์ ทรัพย์ศิริ205
12A-mathครูปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์4444
13คณิตพิชิต o - net ครูพิชาภพ ครองยุทธ---2828
14คลีนิก เลข 9 สามัญครูเอกชัย โด่งวิริยะกุล ---3030
15พับกระดาษครูอุบลทิพย์ สิทธิ2020
16คณิตสร้างสรรครูสุภาพร คำเชื้อ-----2010
17เส้นทางธรรมครูจิราภา กูฏโสม2016
18พยากรณ์ซ่อนอนาคตครูกุหลาบ บุญมาทน2020
19เส้นทางธรรมครูกนกอร พันธุ์ไพโรจน์2019
20คลินิกคณิตศาสตร์ครูลินดา กิจไพบูลย์ชัย-----2020
21หมากล้อม(โกะ)ครูณปภัช บัวกิ่ง2020
22คิดเลขเร็วครูไข่ขวัญ ชาปะวัง2020
23คณิตลดโลกร้อนครูวิไลพร สุขนา-----203
24คณิตคิดสนุกครูกรวิภา จิบจันทร์-----203
25พยากรณ์ซ้อนรักครูจรูญรัตน์ ฉลวยแสง-2515
26คณิตศาสตร์กับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงครูสยุมพร แสนชาติ2020
27SUDOKUครูศิริประภาพร ผ่องใส2323
28คณิตศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์วาดฝันด้วยดินน้ำมันครูมัทนา สีแสด2020
29ชีววิทยาน่ารู้ครูสมพงษ์ คุณาพรสถิต---2222
30เครื่องบินบังคับครูอุทัย แข็งกลาง---2020
31YC เพื่อนช่วยเพื่อนครูวีระพร ลาทอง2020
32จรวดขวดน้ำ ม.ปลายครูสิทธิพงษ์ แสงสว่าง---2110
33น้ำดื่มโรงเรียนครูสุขขี บรรลือ---2020
34เพาะพันธุ์ปัญญาครูจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์---3231
35สร้างรายได้ด้วยภาพและวิดีโอครูยุทธนา สายพฤกษ์---2011
36เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยครูจารุกิตติ์ สุดสุข---2020
37อาณาจักรพืช (kingdom Plantae)ครูณฐกฤต ทรัพย์สิน--2020
38คณิตศิลป์ครูดาวิกา อนุพันธ์2019
39การดูแลห้องสมุดครูเพ็ญสุดา แข็งกลาง2022
40เคมี ม.6ครูนราภรณ์ โคลงชัย-----20-
41เคมีครูนวลละออง ฉลวยแสง---2020
42วิทยาศาสตร์น่ารู้ครูสิรินันท์ ทองพิทักษ์-----2016
43เคมีครูชัชฎาพร จูมลี---2020
44ปุ๋ยชีวภาพครูวีรวรรณ หอมชื่น---2012
45นานาสาระครูสาริศา วงค์ไชยา---204
46Biologyครูมุกดา วิถี---2020
47ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ครูวิรากานต์ คุณโคตร--2020
48 วิทยาศาสตร์แสนสนุกครูชนนิกานต์ คำจันทร์---2020
49จรวดขวดน้ำ ม.ต้นครูประวิณา แสงสว่าง---2020
50วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครูนิออน วิชัย2020
51น้ำดื่มในโรงเรียนครูลำพึง เปี่ยมสติ---203
52คลินิกฟิสิกส์ครูวรทัย ทองอินทร์----2113
53เสริมทักษะ​วิศวกรรม​ด้วยสะพานไม่ไอติมครูนิษฐา อักโข---204
54เคมีหรรษาครูเพ็ญพร ขจรกลิ่น2020
55Science showครูทิพวรรณ สุทธิประภา2020
56วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพครูรัตนา สนุกพันธ์--2020
57YC เพื่อนช่วยเพื่อน (2)ครูสุกัญวลี กิ่งสกุล---2020
58งานฝีมือครูพันคำ เผ่ากันหา---2020
59ครอสติส คริสตัลครูกัญญาภัทร เชื้อเคน---2020
60การทดลองทางวิทยาศาสตร์ครูจิราพร ริทัศโส---2020
61นักบินน้อยครูณัฐวรรธน์ วิเชียรศาสตร์---2020
62ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยครูรุ่งทิวา สารเสนา2019
63ทันโลกครูเรืองมณี เจริญราษฎร์---209
64การเขียนอักษรไทย-โบราณครูภคพล พรมกอง2019
65ชมภาพยนต์ครูปลื้มปิติ จุลโคตร-----2020
66ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยครูรวีโรจน์ พวงพันธ์2020
67วิถีพุทธวิถีธรรมครูแสงจันทร์ คาดสนิท2020
68ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยครูพัชร์สินีย์ พรมโลก2020
69วิถีพุทธ วิถีธรรมครูพุธกันยา พรมชาติ2020
70วิถีพุทธ วิถีธรรมครูชุติภัณฑ์ ธานี2018
71วิถีพุทธ-วิถีธรรมครูทัณฑิกา ชะบาศรี---2020
72ครอบครัวพอเพียงครูพิสมัย ปริหา---2525
73วิถีพุทธวิถีธรรมครูศุภรดา วงค์พุทธะ---2012
74เยาวชนอยากรู้ครูจุฑารัตน์ บุญราศรี-----2020
75วิถีพุทธ วิถีธรรมครูวรัญชัย บุญฤทธิ์2626
76วอลเลย์บอลครูสมาน โพธิ์สุวรรณ2020
77อาสาสมัครพัฒนาโรงเรียนครูจิรโชติ ชารีชุม---2020
78เซปักตะกร้อครูพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์2020
79ห้องพยาบาลครูอนงศรี โลมากาล---2020
80กีฬาบาสเกตบอลครูภัสรา โชคทรัพย์2020
81เกมนันทนาการเพื่อสุขภาพครูกรกนก คำโกน2626
82ฟุตซอลครูกฤตกานต์ กอมณี3232
83ฟุตบอลครูชานุวัฒน์ กอมณี2020
84วงโปงลางครูสลักเกียรติ ทองทับ2525
85นาฏศิลป์พื้นเมืองครูสุภาวดี ประสระบาล2020
86ดนตรีไทยครูกมลทิพย์ ชารีชุม3030
87ดนตรีสากลครูอรันยะ บุญสาลี2523
88D.D. Voice Stationครูบุษณีย์ บุญสุขเกษม2424
89TikTok on Tourครูอังศุนิตย์ วรรณลี3635
90ช่างไฟฟ้าครูวีระ ทองพิทักษ์---2020
91คอมพิวเตอร์ครูไพฑูรย์ กุลพันธ์----2020
92งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ครูสกาวเดือน ชัยกลาง2020
93จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนครูสิทธิพล ชลธี---2121
94ช่างพื้นฐานครูชนกรณ์ พิมา2020
95ซ่อมบำรุงครูยุทธพงษ์ แก้วพล---2020
96เด็กสร้างภาพครูณัฐพล ทองทวี2020
97การทำคลิปด้วยมือถือครูจรรยา ขนทอง--2020
98ดอกไม้ประดิษฐ์ครูขวัญใจ ศิริจันทร์2020
99เย็บปักถักร้อยครูผกา โพธิ์ไกร---2014
100การประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าครูขวัญเรือน หนูย้อย -2020
101การปักผ้าครูศุภมาน นิชรัตน์---2020
102การทำคลิปด้วยมือถือครูนงคราญ ขนทอง--2021
103การใช้ Google Apps for education ม.ปลายครูนิพาภรณ์ ส่งเสริม---2018
104พับริบบิ้นครูเนตรนพิศ จิตรวิขาม---2020
105ศึกษาค้นคว้าอิสระครูจิตติมา โนนน้อย2020
106ตัดต่อวิดีโอครูณฐวรรษ์ ไสว--2020
107micro:bitครูวรรณภา พิลาทอง2020
108D.I.Yครูณิชกานต์ นามวงศ์-----2020
109เทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครูสุกันยา กระก่ำ---2020
110คนรักษ์การปลูกครูสุภาวดี มาลี-----2615
111ประดิษฐ์ของเหลือใช้ครูชุติกาญจน์ สมสัตย์---2014
112ยุวชนประกันภัยครูสุภารัตน์ ชวดชุม2020
113ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูอนุชิต จันทป---209
114วรรณรูปสร้างสรรค์ครูอรนิด ยืนสุข---2523
115ภาษาไทยครูสุมิตรา นามเจริญ208
116English songsครูรังสิมา พลอาษา---2013
117ไวยากรณ์อังกฤษครูสุมาลี ปะระจะ209
118ภาษาอังกฤษแบบง่ายครูวไลลักษณ์ สังข์สาลี2017
119ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อครูดวงแข คำศรีสุข---2012
120ร้องเพลงภาษาอังกฤษครูภัชชนก ธนชัยวัฒน2020
121ภาษาอังกฤษกับเกมส์ครูปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์-3636
122นักประชาสัมพันธ์วัยใสครูนิภาพร เป็นมงคล---205
123Crossword gamesครูรณิดา อินทร์เลิศ2021
124ภาษาอังกฤษน่ารู้ครูณัฐญา ศิริชัย---205
125ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวครูเยาวรัตน์ สายโน---2121
126YC (เพื่อนที่ปรึกษา)ครูชนิดา โชคเหมาะ--2019
127ศัพท์อังกฤษง่ายนิดเดียวครูสุพัตรา ตันเจริญ---2020
128เกมคำคมครูภัทริน คูณธาการ---2020
129We Love Japanese ครูปวีณา จังกาจิตต์---259
130ติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSKครูวุฒิชัย จำปาสา----2011
131ภาษาพาเสนาะครูธนันดร ใกล้ฝน---2020
132YC เพื่อนที่ปรึกษาครูสุมาลี คุณโคตร--2023
133ช่างพื้นฐานครูอดุลย์ พิญญพงษ์---3333
134Origami พับกระดาษแสนสนุกครูจิดาภา ยศวิไล-----208
135We love Cactusครูกัญจน์อมล คูณทอง---2020
136เทคโนโลยีสารสนเทศครูสมพร ทองใบ---2020
137Crossword game ม.ต้นครูบุณยนุช ศิริบูรณ์---2020
138small bookครูพิมพ์พร ก้อนคำ---2014
139อูคูเลเลครูกรรณิการ์ ทองอิ้ว2014
140เกมภาษา พาสนุกครูเขมรัตน์ คูณทอง-----2020
141นาฏศิลป์ไทยครูวาสนา อัปกาญจน์--2018
142เพลงคุณธรรมครูนรัญ มณีนิล2020
143A-mathครูอัญชิสา แก้วศรีทอง----2121
144คณิต is funครูจีรพิศยา วังทรัพย์ดี---2020
145ฟิสิกส์สัประยุทธ์ครูศักดิ์นรินทร์ พูลเพิ่ม---2010
146วิถีพุทธ วิถีธรรมครูรุ่งนภา จุลทัศน์2020
147งานอาชีพครูชำนาญ แสนชาติ2020
148ยุวชนประกันภัยครูมนันยา บัวใหญ่2020
149D.D. E- Sportครูรมณ สาวรีย์3030
150อ่านเขียนเรียนภาษาครูสุภาวดี สุดสุข---2020
151ห้องสมุดสุดชิลครูรัชวุฒิ ทองเลิศ---2020
152สังคมครูเดือนดารา พลแสน---207
153คณิตศาสตร์สานรักษ์ครูนิรมล ศรีชารู2011
154ห้องสมุดสุดชิลล์ครูเถกิงศักดิ์ ศรีศิลป์---2020
155Tiktok Clubครูวันแก้ว จงถวิล-----209
156Photo wordsครูสุภาภรณ์ จันทา----2012
157บิงโกตารางธาตุครูนฤดี แก้วขาว---2018
158ธนาคารขยะครูกัลยา ผ่องเมืองปัก-----2422
159Inspiration for University ครูกิติยวดี สิทธิวรเดช---2010
160ซูโดกุครูดวงกมล ดาวเรือง---2020
161ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ​ (HSK&PAT7.4.) ครูธิรนันท์ จึงจงสวัสดิ์-----2018
162Freedomครูธนชาติ หาระสาร------2828
163จินตคณิต ลูกคิดญี่ปุ่นครูอรสา ศรีโพธิ์---207
164Happy Game ครูปุณยนุช นามโคตร2020
165ภาษาจีนในชีวิตประจำวันครูชุลีพร รำไพ---2522
166Puzzleครูรัตติมา แผงอ่อน-----2016
167คณิตพิชิตโจทย์ครูณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง---2013
168Tiktok Clubครูชนิดา บุญเฉลิม----2017
169English in useครูณัฐชนานันท์ กิตติณิชกานต์----2020
170แนะแนวพาเพลินครูศรีสุวรรณ สำราญจิต2021
171รักษ์เลขครูทิวากร พลจันทร์---2019
172English in Useครูจิราภรณ์ จันทพรม----2020
173อนิเมะ (anime)ครูศิรดา วงศ์เมืองจันทร์2020