ค้นหา
รายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่เลือกชุมนุม 50/163 รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น ชุมนุม
 26 31909 ด.ญ.นัทวรรณ พวงบุรี ม.1/8 -
 27 27517 น.ส.มลฑกานต์ เจียมทอง ม.6/7 -
 28 31899 ด.ช.ศิริศักดิ์ สุทธัง ม.1/8 -
 29 29274 น.ส.กัญญารัตน์ คันที ม.4/1 -
 30 27389 น.ส.ประกายพร อ่อนคำลุน ม.6/8 -
 31 31890 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บัวใหญ่ ม.1/8 -
 32 31887 ด.ช.ชัยณวัต ดาภา ม.1/8 -
 33 32447 น.ส.ณัฐธิดา ภูแสน ม.4/11 -
 34 27703 นายธีรภัทร บุญสะอาด ม.6/13 -
 35 27345 น.ส.บุษกร ปัตเตสัง ม.6/13 -
 36 30644 น.ส.อรวรรณ โคตรสมพงษ์ ม.6/13 -
 37 32450 ด.ญ.ณภัทร อุธิโท ม.1/13 -
 38 31858 ด.ช.สถาพร กากแก้ว ม.1/7 -
 39 31855 ด.ช.นนทวัฒน์ สายโสภา ม.1/7 -
 40 31852 ด.ช.ธนากร รีรักษ์ ม.1/7 -
 41 31830 ด.ญ.นาตาลี ฉัตรสุวรรณ ม.1/6 -
 42 31828 ด.ญ.ธนารีย์ สร้อยปัดสา ม.1/6 -
 43 31807 ด.ช.ชานนท์ พันธ์ศรี ม.1/6 -
 44 31687 ด.ช.กรณวุฒิ บุญต่อ ม.1/3 -
 45 31683 ด.ญ.สุพรรณิการ์ จันทสิทธิ์ ม.1/2 -
 46 31668 ด.ญ.กัญณิกา ชนะนิล ม.1/2 -
 47 31667 ด.ญ.กนกวรรณ สุโคตร ม.1/2 -
 48 31660 ด.ช.ภูมิพัฒน์ สาธรพันธ์ ม.1/2 -
 49 31652 ด.ช.ณัฐดนัย ส้มสาย ม.1/2 -
 50 30679 น.ส.ธิดารัตน์ โคตทารินทร์ ม.4/1 -