ค้นหา
รายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่เลือกชุมนุม 25/180 รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น ชุมนุม
 1 32309 น.ส.มัณฑิตา ม่วงอ่อน ม.4/12 -
 2 32257 น.ส.สุภัสสร วงตรี ม.4/5 -
 3 32253 น.ส.จุฬาลักณ์ สืบผง ม.4/5 -
 4 32197 น.ส.กรรณ์ชนก คำกระสังข์ ม.4/1 -
 5 32149 ด.ญ.ศุภัชญา อุทัย ม.1/14 -
 6 32067 ด.ญ.นราพร ปัดศรี ม.1/12 -
 7 32066 ด.ญ.ธิติยาวรรณ แก้วใส ม.1/12 -
 8 32047 ด.ช.ปิยะวัฒน์ นิชรัตน์ ม.1/12 -
 9 32044 ด.ช.ธนกร สายชาลี ม.1/12 -
 10 32035 ด.ญ.สิริญากรณ์ ทาระขจัด ม.1/11 -
 11 31992 ด.ญ.วชิรญาณ์ วัฒโนภาค ม.1/10 -
 12 31987 ด.ญ.เนตราราวตรี คุณมี ม.1/10 -
 13 31976 ด.ช.อภิสิทธิ์ โบราณ ม.1/10 -
 14 31971 ด.ช.พงศภัค แก้วศรี ม.1/10 -
 15 31950 ด.ญ.นันธิกา หล้าแสน ม.1/9 -
 16 31932 ด.ช.พชร ไตรเมธาศิลป์ ม.1/9 -
 17 31929 ด.ช.ธนวัฒน์ จันเทพ ม.1/9 -
 18 31926 ด.ช.เจษฎากรณ์ เพียรชนะ ม.1/9 -
 19 30464 นายทศพล ตรีกลางดอน ม.6/1 -
 20 27213 น.ส.ธาราทิพย์ คำเห็น ม.6/2 -
 21 27398 น.ส.อภิชญา เศียรทอง ม.6/2 -
 22 27424 น.ส.ชฎาพร ช่วงไชย ม.6/2 -
 23 28087 น.ส.นริชา ศรีละออ ม.6/2 -
 24 30487 น.ส.ปนัดดา บรรจง ม.6/2 -
 25 30489 น.ส.พิมพ์ชนก ประเสริฐศรี ม.6/2 -