ค้นหา
รายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่เลือกชุมนุม 25/25 รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น ชุมนุม
 1 32356 นายอินธราทร วงศ์วรรณ์ ม.4/4 -
 2 32005 ด.ช.ปวริศ อ่อนละมุน ม.1/11 -
 3 30586 น.ส.เสาวลักษ์ ผาสุข ม.6/9 -
 4 31890 ด.ช.ณัฐกิตติ์ บัวใหญ่ ม.1/8 -
 5 31882 ด.ญ.ศศิธร สำนาญ ม.1/7 -
 6 31566 นายนัฐชนน จันทวงศ์ ม.4/1 -
 7 29411 น.ส.กาญจนา มาคำรอด ม.4/3 -
 8 29372 น.ส.ชฎาภรณ์ ขันธวัตร ม.4/11 -
 9 29338 น.ส.เพชรรัตน์ จันทร์ทอง ม.4/11 -
 10 29258 น.ส.อาริญา จันทร์ตา ม.4/11 -
 11 29238 น.ส.กิติยาภรณ์ สุพิน ม.4/11 -
 12 29224 นายธนากร สุดแสนยา ม.4/7 -
 13 29178 นายเจษฎาภรณ์ แผ่นคำลา ม.4/4 -
 14 30419 ด.ญ.นันท์นภัส ผาดี ม.3/14 -
 15 30420 ด.ญ.ปรีญานุช บุดดี ม.3/14 -
 16 31063 ด.ญ.ศิรินันท์ มณีพาด ม.2/4 -
 17 31065 ด.ญ.สุวรา ไชยโยธิน ม.2/4 -
 18 29024 นายอัษฎาวุธ ตระการจันทร์ ม.4/7 -
 19 29015 นายนฤเบศ พุทธเคน ม.4/4 -
 20 29008 นายเกียรติศักดิ์ เวทนา ม.4/7 -
 21 31192 ด.ญ.ปณยา อุดเลิศ ม.2/7 -
 22 28999 นายสหรัฐ อินทปาน ม.4/7 -
 23 32441 ด.ญ.เกวลิน ทานอก ม.1/4 -
 24 32408 ด.ญ.ธนอร มะลี ม.3/5 -
 25 27797 น.ส.ชนาทิพย์ แก้วดา ม.6/15 -