ค้นหา
กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2562
ลำดับ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ห้อง รับ สมาชิก ว่าง
26 คณิตลดโลกร้อน ครูวิไลพร สุขนา 5203 25 27 -2
27 คณิตศาสตร์กับดอกไม้สวรรค์ ครูกรวิภา จิบจันทร์ 5204 25 10 15
28 คณิตคิดสนุก ครูจรูญรัตน์ ฉลวยแสง 5407 25 2 23
29 คณิตศาสตร์กับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ครูสยุมพร แสนชาติ 5408 25 14 11
30 SUDOKU ครูศิริประภาพร ศรีรอง 7305 30 28 2
31 คณิตศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์วาดฝันด้วยดินน้ำมัน ครูมัทนา สีแสด 6208 25 25 0
32 เศรษฐกิจพอเพียง ครูจำนง พรมโลก วท02 25 24 1
33 E-Sport Club ครูสมสนิท แก้วสง่า 4204 25 25 0
34 พลังงานทางเลือก Alternative Energy ครูสมพงษ์ คุณาพรสถิต 4210 29 27 2
35 เครื่องบินบังคับ ครูอุทัย แข็งกลาง 4101 25 24 1
36 เคมี ครูธเนตร ฉลวยแสง 4304 25 22 3
37 YC เพื่อนช่วยเพื่อน ครูวีระพร ลาทอง 4207 25 25 0
38 จรวดขวดน้ำ ม.ปลาย ครูสิทธิพงษ์ แสงสว่าง 4102 10 4 6
39 น้ำดื่มโรงเรียน ครูสุขขี บรรลือ อาคารน้ำดื่ม 10 12 -2
40 คนสร้างภาพ ครูจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์ 7207 25 25 0
41 สร้างรายได้ด้วยภาพและวิดีโอ ครูยุทธนา สายพฤกษ์ 4210 20 20 0
42 D.D. RoV eSports ครูจารุกิตติ์ สุดสุข วท02 25 17 8
43 อาณาจักรพืช (kingdom Plantae) ครูณฐกฤต ทรัพย์สิน 4101 (0954982645) 25 4 21
44 คณิตพิชิตเกรด 4 ครูดาวิกา อนุพันธ์ 5203 32 32 0
45 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ครูเพ็ญสุดา แข็งกลาง 4205 25 13 12
46 หุ่นยนต์ ครูนราภรณ์ โคลงชัย 6101 26 24 2
47 เคมี ครูนวลละออง ฉลวยแสง 4304 25 24 1
48 วิทยาศาสตร์น่ารู้ ครูสิรินันท์ ทองพิทักษ์ 4207 26 26 0
49 เคมี ครูชัชฎาพร จูมลี 4301 25 15 10
50 ปุ๋ยชีวภาพ ครูวีรวรรณ หอมชื่น 4107 25 4 21