ค้นหา
กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562
ลำดับ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ห้อง รับ สมาชิก ว่าง
1 คำคม ครูจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต 5301 25 25 0
2 รักษ์ภาษาไทย ครูจิราพร ศรีสันต์ 5402 25 12 13
3 เกมคำคม ครูสุริยันต์ รอดย้อย 5303 25 27 -2
4 รักษ์ภาษาไทย ครูมัลลิกา กองแก้ว 5307 25 24 1
5 รักการอ่าน ครูกัลยา ผ่องเมืองปัก 5304 25 10 15
6 รอบรู้ภาษาไทย ครูโชติกา วรัชจารุกุล ห้อง 5305 25 18 7
7 ภาษาพาสนุก ครูณัฐธิยา ยาพลัง 5304 25 25 0
8 ภาษาไทย ครูรติกร จันทป 5401 25 9 16
9 รักการอ่าน ครูภัทรวดี อุทธา 5306 25 26 -1
10 เกมคำคม ครูรุ่งสาง ไชยฤทธิ์ 5308 25 33 -8
11 คณิตศาสตร์เพื่อ O-net ครูวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ 5101 25 4 21
12 ซูโดกุ ครูสุขฤดี บุญศรี 5404 25 15 10
13 เส้นทางธรรม ครูวิไลลักษณ์ อักโข 5201 20 17 3
14 เกมส์คิดเลขเร็ว ม.ต้น ครูทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา 5405 25 4 21
15 คณิตศาสตร์ทั่วไป ครูฉลาด อารีย์ 5206 25 21 4
16 Math Songs ครูวิรัชต์ ทรัพย์ศิริ 6203 25 14 11
17 A-math ครูปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์ 5203 31 31 0
18 คณิตพิชิต o - net ครูพิชาภพ ครองยุทธ 5207 25 19 6
19 Speed - math ครูเอกชัย โด่งวิริยะกุล 5206 27 27 0
20 พับกระดาษ ครูอุบลทิพย์ สิทธิ 6205 25 25 0
21 คณิตสร้างสรร ครูสุภาพร คำเชื้อ 5203 20 18 2
22 เส้นทางธรรม ครูจิราภา กูฏโสม 5201 25 8 17
23 คณิตศาสตร์ ครูกุหลาบ บุญมาทน 5404 25 6 19
24 เส้นทางธรรม ครูกนกอร พันธุ์ไพโรจน์ 5201 25 26 -1
25 คณิตศาสตร์พาเพลิน ครูลินดา กิจไพบูลย์ชัย 5205 25 22 3