ค้นหา
กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2562
ลำดับ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ห้อง รับ สมาชิก ว่าง
1 คำคม ครูจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต 5301 25 21 4
2 รักษ์ภาษาไทย ครูจิราพร ศรีสันต์ 5402 25 25 0
3 เกมคำคม ครูสุริยันต์ รอดย้อย 5303 25 17 8
4 รักษ์ภาษาไทย ครูมัลลิกา กองแก้ว 5307 25 25 0
5 รักการอ่าน ครูกัลยา ผ่องเมืองปัก 5304 25 24 1
6 รอบรู้ภาษาไทย ครูโชติกา วรัชจารุกุล ห้อง 5305 25 22 3
7 ภาษาพาสนุก ครูณัฐธิยา ยาพลัง 5304 25 23 2
8 ภาษาไทย ครูรติกร จันทป 5401 25 25 0
9 รักการอ่าน ครูภัทรวดี อุทธา 5306 25 26 -1
10 ต่ออักษรภาษาไทย (คำคมเดิม) ครูรุ่งสาง ไชยฤทธิ์ 5308 25 24 1
11 ซูโดกุ ครูสุขฤดี บุญศรี 5404 25 18 7
12 เส้นทางธรรม ครูวิไลลักษณ์ อักโข 5201 20 15 5
13 เกมส์คิดเลขเร็ว ม.ต้น ครูทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา 5405 25 12 13
14 Math Songs ครูวิรัชต์ ทรัพย์ศิริ 6203 25 16 9
15 A-math ครูปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์ 5203 32 32 0
16 คณิตพิชิต o - net ครูพิชาภพ ครองยุทธ 5101 26 26 0
17 Speed - math ครูเอกชัย โด่งวิริยะกุล 5206 34 34 0
18 พับกระดาษ ครูอุบลทิพย์ สิทธิ 6205 25 25 0
19 คณิตสร้างสรร ครูสุภาพร คำเชื้อ 5203 20 20 0
20 เส้นทางธรรม ครูจิราภา กูฏโสม 5201 25 15 10
21 คณิตศาสตร์ ครูกุหลาบ บุญมาทน 5404 25 5 20
22 เส้นทางธรรม ครูกนกอร พันธุ์ไพโรจน์ 5201 25 20 5
23 คณิตศาสตร์พาเพลิน ครูลินดา กิจไพบูลย์ชัย 5205 25 22 3
24 หมากล้อม(โกะ) ครูณปภัช บัวกิ่ง 5208 25 9 16
25 คิดเลขเร็ว ครูไข่ขวัญ ชาปะวัง 6207 25 16 9