ชื่อชุมนุม : ยุวชนประกันภัย
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ ชวดชุม
กลุ่มสาระ : พัฒนาผู้เรียน
สถานที่ : ห้องแนะแนว
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ :
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32356 นายอินธราทร วงศ์วรรณ์ ม.4/4
 2 32310 น.ส.รุ่งทิพย์ อุ่นคำ ม.4/12
 3 32005 ด.ช.ปวริศ อ่อนละมุน ม.1/11
 4 27190 นายทีปรกร ตันโยธา ม.6/13
 5 27236 นายภณชัย ทองคู่ ม.6/13
 6 27241 นายสหรัฐ กุลสุทธิชัย ม.6/13
 7 27280 นายธนวิชญ์ พรภัคดีชัย ม.6/13
 8 27458 นายศุภชัย บัวขาว ม.6/13
 9 27621 นายนิธิพัฒน์ โพธิวา ม.6/13
 10 27624 นายภัทรเกียรติ อินทร์ขาว ม.6/13
 11 27660 นายปรเมศ ตามศรีวัน ม.6/13
 12 27664 นายมนัญชัย เจริญ ม.6/13
 13 27350 น.ส.เพ็ญศิริ ประคองใจ ม.6/13
 14 27353 น.ส.วารุณี ศิริบูรณ์ ม.6/13
 15 27642 น.ส.ฤดีมาศ สายโสม ม.6/13
 16 30635 น.ส.ชลธิชา ศรีวัฒนา ม.6/13
 17 30693 น.ส.ธัญญารัตน์ กล้วยนิจ ม.6/13
 18 27247 น.ส.กนกพร พลหาญ ม.6/14
 19 27799 น.ส.ณัฐกมล แสงสว่าง ม.6/14
 20 28918 น.ส.หยาดพิรุณ ผลพันธ์ ม.6/14
 21 27207 น.ส.จิราพัชร ปริโยทัย ม.6/15
 22 27807 น.ส.ปภาวรินทร์ เกลี้ยงเกลา ม.6/15
 23 29233 นายสุภสิทธิ์ ทัดเทียม ม.4/12
 24 29082 น.ส.สิริพรรณ บุญวัง ม.4/12
 25 27770 น.ส.มนัสนันท์ เหมือนเหลา ม.6/15