ชื่อชุมนุม : ซ่อมบำรุง
ครูที่ปรึกษา : ครูยุทธพงษ์ แก้วพล
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพฯ
สถานที่ : 1306
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 17
ว่าง : 8
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 17/17รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32366 น.ส.อาทิตยา นามเจริญ ม.4/11
 2 27670 นายอธิปัตย์ เชียรสิงห์ ม.6/12
 3 29463 น.ส.สุชาดา วงษา ม.4/11
 4 30678 นายธีรพัฒน์ โคตรทารินทร์ ม.5/6
 5 30720 นายธีรพล ชมศิริ ม.5/6
 6 28410 น.ส.ปัญญาพร ประเสริฐสุข ม.5/6
 7 28421 น.ส.ศิริวิมล ปัดสา ม.5/6
 8 28668 น.ส.พัชรี ชมชิด ม.5/6
 9 30748 น.ส.กุลธิดา อาจเอี่ยม ม.5/6
 10 30786 น.ส.นิรัตชรา ภูกานัน ม.5/6
 11 30866 น.ส.อนิศรา บุญเกิด ม.5/6
 12 30878 น.ส.อริษา ตลอดพงษ์ ม.5/6
 13 30886 น.ส.อุไรวรรณ บัวแย้ม ม.5/6
 14 28419 น.ส.เวทิตา ทองสันต์ ม.5/11
 15 28540 น.ส.พิทยารัตน์ บุญทอง ม.5/11
 16 28585 น.ส.วชิรญาณ์ วันสา ม.5/11
 17 30822 น.ส.ละมัย วิภาหะ ม.5/11