ชื่อชุมนุม : ดอกไม้ประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญใจ ศิริจันทร์
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพฯ
สถานที่ : กอท1
เปิดรับ : 30
สมาชิก : 29
ว่าง : 1
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/29รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32347 นายศุกภทิชากรณ์ สุทธิประภา ม.4/3
 2 32223 นายเด่นดนัย สายแสง ม.4/3
 3 32208 น.ส.สิริกัญญา นิ่มสกุล ม.4/1
 4 32206 น.ส.ศราภรณ์ บุตรสุวรรณ ม.4/1
 5 32203 น.ส.รวิพร อุดเสน ม.4/1
 6 32036 ด.ญ.อภิญญา อินรุ่ง ม.1/11
 7 32031 ด.ญ.วิจิตรา พรรคลม ม.1/11
 8 27717 น.ส.ชุติกาญจน์ โพธิปัด ม.6/7
 9 30558 น.ส.นิลาวรรณ์ สีลากิจ ม.6/7
 10 30559 น.ส.ศุทธินี สีสาย ม.6/7
 11 31803 ด.ญ.อภิญญา สุพิชญ์ ม.1/5
 12 31798 ด.ญ.รุ้งพลาย สายศิลป์ ม.1/5
 13 31715 ด.ญ.ปพิชญา วณรมย์ ม.1/3
 14 31705 ด.ญ.กรรณิกา บัวใหญ่ ม.1/3
 15 31703 ด.ญ.สุชานันท์ คันที ม.1/3
 16 29449 นายอภิสิทธิ์ ห่องคำ ม.4/3
 17 29448 นายสิทธินนท์ อุราสาย ม.4/3
 18 29434 นายฉัตรพล เจริญลอย ม.4/3
 19 30041 ด.ญ.สุดาภรณ์ นาธิกา ม.3/5
 20 30045 ด.ญ.อลิสดา ทิพมาตย์ ม.3/5
 21 29142 นายธนากร ธรรมโล ม.4/3
 22 30999 ด.ญ.กมลพร หลวงศรีพรม ม.2/3
 23 31017 ด.ญ.พัชราภา พรมสวรรค์ ม.2/3
 24 29018 นายเรืองศรี ชนะพันธื ม.4/3
 25 31317 ด.ญ.ฐิติกัลยา สมปาน ม.2/10