ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ
ครูที่ปรึกษา : ครูพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่ : สนามกีฬา
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32364 นายสุริยันต์ แสนทวีสุข ม.4/13
 2 32061 ด.ญ.ฐิตาภา หอมหวน ม.1/12
 3 32014 ด.ช.อณัฐวุฒิ ชนะศรี ม.1/11
 4 31777 ด.ช.ยศศักดิ์ เชื้อโชติ ม.1/5
 5 31776 ด.ช.พิชัย สูงเรือง ม.1/5
 6 31775 ด.ช.พงษ์พัฒน์ บรรโล ม.1/5
 7 31770 ด.ช.ทศพร เพ็งพวง ม.1/5
 8 31748 ด.ญ.นันทิชา ประดับวงศ์ ม.1/4
 9 31743 ด.ช.อุดมศักดิ์ สมใจ ม.1/4
 10 31737 ด.ช.วัชรพล เกษมาลา ม.1/4
 11 31738 ด.ช.วีระพล วงศ์อาจ ม.1/4
 12 31718 ด.ญ.ภัทรธิดา สุพงษ์ ม.1/3
 13 31708 ด.ญ.จิรภา ไพบูลย์ ม.1/3
 14 29487 นายศราวุธ สร้างแก้ว ม.4/12
 15 29060 นายศิริวัฒน์ แฝงเดช ม.4/12
 16 31036 ด.ช.ปกป้อง อินทจันทร์ ม.2/4
 17 31046 ด.ญ.กัลยา แสนทวีสุข ม.2/4
 18 31049 ด.ญ.ณัชชา ลาทอง ม.2/4
 19 31050 ด.ญ.ณัฐริกา สีลาพัด ม.2/4
 20 31057 ด.ญ.พิมพ์ชนก สมอทอง ม.2/4
 21 31429 ด.ช.จักรกริช วงษ์ทองเหลือ ม.2/13
 22 31430 ด.ช.จิรภัทร พาสันต์ ม.2/13
 23 31433 ด.ช.ภูมิพัฒน์ โมฬีชาติ ม.2/13
 24 31435 ด.ช.อภินันทวัฒน์ จันทะคําแพง ม.2/13
 25 32435 ด.ช.พันธ์เทพ คำลอย ม.1/7