ชื่อชุมนุม : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ครูที่ปรึกษา : ครูศักดา เมคัน
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่ : 1107
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32362 น.ส.นัฐธิญา มังคะการ ม.4/4
 2 32342 น.ส.ปาลิตา บุญสาลี ม.4/3
 3 32241 น.ส.นภัสสร เลคะฉันท์ ม.4/4
 4 32227 น.ส.จุฬารัตน์ จันพร ม.4/3
 5 32089 ด.ช.ภวิศ ประกอบศรี ม.1/13
 6 32077 ด.ช.กฤตเมธ ฉลวยศรี ม.1/13
 7 29380 น.ส.วชิราภรณ์ ขาววงศ์ ม.4/14
 8 29371 น.ส.จุฑาทิพย์ สุทธัง ม.4/10
 9 29367 น.ส.กนกอร แสงเขียว ม.4/10
 10 29358 นายพงศกร อริโส ม.4/10
 11 29350 นายชวิน ปัสสาสิงห์ ม.4/14
 12 29307 นายจิตติพัฒน์ นามจำปา ม.4/6
 13 30136 ด.ช.จักรี วงษ์ทองเหลือ ม.3/8
 14 30137 ด.ช.ณัฎชนนท์ แจ่มใส ม.3/8
 15 30149 ด.ช.สิทธิพร แก่นบุตร ม.3/8
 16 30150 ด.ช.อดิเทพ พักเสน ม.3/8
 17 29043 น.ส.ศศิธร สมรักษ์ ม.4/4
 18 29033 น.ส.ชฎาวรรณ จันทร์ศิริ ม.4/4
 19 31353 ด.ช.อภิวัฒน์ สายแวว ม.2/11
 20 31355 ด.ญ.กัญญารัตน์ ชาวกันหา ม.2/11
 21 31367 ด.ญ.ปวีนา จําปาเต็ม ม.2/11
 22 31368 ด.ญ.ปานระพี จูมลี ม.2/11
 23 31375 ด.ญ.ศิรภัสสร เก็บตะวัน ม.2/11
 24 31377 ด.ญ.สุภาวดี โมตะมะ ม.2/11
 25 31380 ด.ญ.อักษรสวรรค์ บุญเกตุ ม.2/11