ชื่อชุมนุม : อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา : ครูจิรโชติ ชารีชุม
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่ : ห้องพยาบาล
เปิดรับ : 26
สมาชิก : 26
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : *** เมื่อลงทะเบียนแล้วต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของครูผู้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. เข้าเรียนตามเวลาสถานที่ที่กำหนด มีเวลาเรียนอย่างน้อย 80 %
2. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3. มีจิตอาสา รักการบริการ
รายชื่อสมาชิก 25/26รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32361 น.ส.นิภาพร ชุมมา ม.4/11
 2 32353 น.ส.ชมพูนุช สักกะโส ม.4/11
 3 32351 น.ส.ภัทราพร พงค์นาม ม.4/11
 4 32344 น.ส.ปนัดดา ลาสิม ม.4/11
 5 32336 น.ส.เพชรไพลิน หงสกุล ม.4/13
 6 32322 น.ส.พัชรี แคนอินทร์ ม.4/13
 7 32321 น.ส.ปิยธิดา เดชะคำภู ม.4/13
 8 32228 น.ส.ดาราวรรณ ไชยบัวรินทร์ ม.4/3
 9 32204 น.ส.วรรณภา พระทัยกุล ม.4/1
 10 32202 น.ส.ยลลดา ศิริบุตร ม.4/1
 11 32198 น.ส.กิติยาพร จันทร์คำ ม.4/1
 12 32194 นายศิรสิทธิ์ อ่อนยอง ม.4/1
 13 27598 น.ส.นฤมล กาฬบุตร ม.6/9
 14 27740 น.ส.อินทิรา แสงกล้า ม.6/9
 15 27810 น.ส.ภัทรวดี สมจันทร์ ม.6/9
 16 30580 น.ส.นันทัชพร พานิช ม.6/9
 17 30586 น.ส.เสาวลักษ์ ผาสุข ม.6/9
 18 29540 น.ส.พิมพิลารินทร์ อินทวงศ์ ม.4/1
 19 29411 น.ส.กาญจนา มาคำรอด ม.4/3
 20 29202 น.ส.นิภารัตน์ แซ่อึ้ง ม.4/11
 21 29197 น.ส.ธนิษฐา พิบูลย์พงษ์ ม.4/13
 22 29155 น.ส.ชไมพร ทาโคตร ม.4/1
 23 31534 ด.ญ.วัชราภรณ์ ดอนยะเดช ม.2/15
 24 32388 น.ส.วราภรณ์ บุญธรรม ม.4/11
 25 32400 น.ส.กมลวรรณ ขันทอง ม.6/9