ชื่อชุมนุม : ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ครูที่ปรึกษา : ครูพุธกันยา พรมชาติ
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
สถานที่ : 2301
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 14
ว่าง : 11
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 14/14รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32345 น.ส.สุวนันท์ อำพันธ์ ม.4/11
 2 30556 นายอรรถพล จันทำ ม.6/7
 3 27290 นายสหภาพ สุวรรณะ ม.6/10
 4 29509 น.ส.อธิชา กาฬพัฒน์ ม.4/11
 5 29460 น.ส.รัตนาภรณ์ อ่อนละมุน ม.4/11
 6 29377 น.ส.ปวีณา ผ่านผล ม.4/11
 7 29986 ด.ญ.พิลัยลักษณ์ สาธุจรัญ ม.3/4
 8 29991 ด.ญ.ปาณัฐฐา คำแสงดี ม.3/4
 9 29996 ด.ญ.พุทธิตา คำน้อย ม.3/4
 10 30002 ด.ญ.อรัญญา วงค์คำพันธ์ ม.3/4
 11 28157 น.ส.นัฐมล สุทธัง ม.5/1
 12 28339 น.ส.สุทธิดา พั่วแดง ม.5/3
 13 30854 น.ส.สุทธิดา เทียมวงค์ ม.5/3
 14 31274 ด.ญ.ธัญกร แก้วทุมทอง ม.2/9