ชื่อชุมนุม : น้ำดื่มในโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา : ครูลำพึง เปี่ยมสติ
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
สถานที่ : อาคารน้ำดื่ม
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 15
ว่าง : 10
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชั้นม.4
รายชื่อสมาชิก 15/15รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32358 นายกฤตภาส บุตรอำคา ม.4/2
 2 29247 น.ส.ประภาพร พุฒเสน ม.4/4
 3 28175 นายโชตยากร บุญสูง ม.5/1
 4 28215 นายจอมจักรภพ สุวอ ม.5/1
 5 28564 นายรติพงษ์ วาไชยะ ม.5/1
 6 30713 นายเดชดำรง ลำเลียง ม.5/1
 7 28359 น.ส.จรรญารัตน์ ฉัตรสุวรรณ ม.5/1
 8 28360 น.ส.จิราพัชร บรรลือ ม.5/1
 9 28365 น.ส.ฐิติวรดา ขันโท ม.5/1
 10 28381 น.ส.อัจฉราพร อุทธา ม.5/1
 11 28142 นายธีรภัทร คันธะจันทร์ ม.5/5
 12 28113 น.ส.นริสรา งามกาละ ม.5/5
 13 28131 ด.ญ.อภิญญา พิมพ์สมโภชน์ ม.5/5
 14 28687 น.ส.กชนิกา สุขใจ ม.5/5
 15 30671 น.ส.พัชศิริยาภรณ์ อ่อนจันทร์ ม.5/5