ชื่อชุมนุม : คนสร้างภาพ
ครูที่ปรึกษา : ครูจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
สถานที่ : 7207
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32352 น.ส.สุชาดา หงษ์วิเศษ ม.4/2
 2 32331 น.ส.ศิรัญญา พุ่มจันทร์ ม.4/14
 3 32287 นายศุภฤกษ์ สัมพันธวงศ์ ม.4/9
 4 32104 ด.ญ.ดุจดารา นาครินทร์ ม.1/13
 5 32086 ด.ช.ธนโชติ วงศ์พุทธะ ม.1/13
 6 32075 ด.ญ.อรกช บรรโล ม.1/12
 7 31999 ด.ญ.อมราวดี จันกระจ่าง ม.1/10
 8 27261 น.ส.มนธาพร บุญเจือ ม.6/14
 9 31829 ด.ญ.นลิตตา กลยนี ม.1/6
 10 31681 ด.ญ.มัฌชุพร จันครา ม.1/2
 11 31678 ด.ญ.พัชรธิดา สังข์ทอง ม.1/2
 12 29581 น.ส.สุชัญญา พวงพุฒ ม.4/14
 13 29563 น.ส.ฐิตาพร กัญญาพันธ์ ม.4/14
 14 29545 น.ส.สุวนันท์ หิรัญพันธ์ ม.4/14
 15 29524 น.ส.อุไรวรรณ คำศรี ม.4/15
 16 29414 น.ส.จิดาภา จันทร์ทอง ม.4/14
 17 29272 น.ส.กนกวรรณ ประทุมเลิศ ม.4/14
 18 30853 น.ส.สุดารัตน์ แสนสงศ์ ม.5/3
 19 29041 น.ส.วาสนา ถิ่นทับไทย ม.4/14
 20 31172 ด.ช.พัชรพล แก้วนิล ม.2/7
 21 31181 ด.ญ.จีรนันท์ เกตุศักดิ์ ม.2/7
 22 31480 ด.ช.เสฎฐธวัฒน์ พลบุปผา ม.2/14
 23 31481 ด.ญ.กนกพร พันธ์สวัสดิ์ ม.2/14
 24 31482 ด.ญ.กมลวรรณ ไชยเสริฐ ม.2/14
 25 31532 ด.ญ.มนพร อ่อนละมุน ม.2/15