ชื่อชุมนุม : E-Sport Club
ครูที่ปรึกษา : ครูสมสนิท แก้วสง่า
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
สถานที่ : 4204
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32355 นายภัทรพล บาตสุวรรณ ม.4/11
 2 32264 น.ส.พัชราภร รัตนะวัน ม.4/6
 3 32225 นายวิทวัส เพ็งแจ่ม ม.4/3
 4 32192 นายนภาพล เพ็งแจ่ม ม.4/1
 5 27410 นายญาณวุฒิ วันริโก ม.6/2
 6 30482 นายอดิศร มอนคำ ม.6/2
 7 27332 นายศรานุวัฒน์ คำเวช ม.6/11
 8 27404 นายกิตติพงษ์ วงค์เสนา ม.6/11
 9 27582 นายพงศธร พรมชมชา ม.6/11
 10 30603 นายภาณุวัฒน์ ศิลา ม.6/11
 11 29518 นายนลิน พลาบดีวัฒน ม.4/1
 12 29497 น.ส.นภาพร บุญศรี ม.4/9
 13 29461 น.ส.วชิรญา นวลจันทร์ ม.4/6
 14 29395 นายธวพล นบนอบ ม.4/11
 15 30744 น.ส.กัณฐิกา เคนแสนโคตร์ ม.5/1
 16 30804 น.ส.พรพิมล สะถา ม.5/1
 17 29115 นายณัฐพงษ์ ภักดีล้น ม.4/1
 18 30848 น.ส.สุกัญญา จำปาเทพ ม.5/1
 19 30880 น.ส.อลิชา เครือชัย ม.5/1
 20 28429 นายณฤดล ทาโคตร ม.5/2
 21 28393 นายเมธัส ขันธ์อ่อน ม.5/4
 22 29093 นายจักริน ท่าหาญ ม.4/1
 23 30864 น.ส.หยาดฟ้า ร่วมทรัพย์ ม.5/11
 24 28455 น.ส.พลอยไพลิน ริปันโน ม.5/11
 25 29517 นายณัฐวุฒิ อาจพันธ์ ม.4/15