ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์สร้างสรรค์วาดฝันด้วยดินน้ำมัน
ครูที่ปรึกษา : ครูจีรพิศยา หวังทรัพย์ดี
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 6208
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 23
ว่าง : 2
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ :
รายชื่อสมาชิก 23/23รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32350 นายภารดร พุทธสาน ม.4/13
 2 29914 ด.ช.กิตติภูมิ เลขะวิพัฒน์ ม.3/3
 3 29915 ด.ช.ครรชิต อนุเคน ม.3/3
 4 29918 ด.ช.ชวิน ตันโยธา ม.3/3
 5 29919 ด.ช.ณฐชล พลศรี ม.3/3
 6 29921 ด.ช.เดโชชัย แถลงสุข ม.3/3
 7 29926 ด.ช.นภดล ทองกลม ม.3/3
 8 29929 ด.ช.ปิยพัทธ์ จินาพร ม.3/3
 9 29932 ด.ช.รัฐศาสตร์ จันดำ ม.3/3
 10 29940 ด.ญ.ครองขวัญ ผู้นวลงาม ม.3/3
 11 29944 ด.ญ.จุไรรัตน์ เพียรกระโทก ม.3/3
 12 29951 ด.ญ.ปาริชาต วงษา ม.3/3
 13 29140 นายณัฐวุฒิ เวทนา ม.4/13
 14 30958 ด.ญ.ธมลวรรณ ลิดทอง ม.2/2
 15 30962 ด.ญ.ปภาวดี มุทาวัน ม.2/2
 16 31091 ด.ญ.กมลมาตย์ จันทร์มณี ม.2/5
 17 31097 ด.ญ.ธิดารัตน์ สังวาลย์ ม.2/5
 18 31098 ด.ญ.ปนัดดา บุญเคน ม.2/5
 19 31101 ด.ญ.มุฑิตา โพธิราช ม.2/5
 20 31110 ด.ญ.อมรา ครองยุทธ ม.2/5
 21 31184 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิมพ์เพ็ง ม.2/7
 22 31197 ด.ญ.รัตน์สุดา สาฤทธิ์ ม.2/7
 23 31200 ด.ญ.อภัศรา โคตรทารินทร์ ม.2/7