ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
ครูที่ปรึกษา : ครูสยุมพร แสนชาติ
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5408
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 14
ว่าง : 11
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : #NAME?
รายชื่อสมาชิก 14/14รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32368 น.ส.นฤมล มีพันธ์ ม.4/5
 2 32243 น.ส.พวงเพชร เดชะคำภู ม.4/4
 3 31930 ด.ช.นิติภูมิ บัวแก้ว ม.1/9
 4 31897 ด.ช.ศักดิ์นคร สอนคำเสน ม.1/8
 5 31894 ด.ช.พีรพัฒน์ จิตตรีรมย์ ม.1/8
 6 31892 ด.ช.ณัฐพงศ์ วงค์คำพันธ์ ม.1/8
 7 31891 ด.ช.ณัฐนันต์ ทาดาวงศ์ ม.1/8
 8 31884 ด.ช.กฤติพงศ์ ทุมเมฆ ม.1/8
 9 31696 ด.ช.รชานนท์ คำมรรค ม.1/3
 10 31689 ด.ช.ชัยวสิษฐ์ นาคูณ ม.1/3
 11 30092 ด.ช.ขจรเกียรติ พิมพ์เวียงคำ ม.3/7
 12 31345 ด.ช.ธีรเดช พันตรา ม.2/11
 13 31315 ด.ญ.จิราวรรณ ธานี ม.2/10
 14 32444 น.ส.สุดารัตน์ ทองเกลี้ยง ม.4/4