ชื่อชุมนุม : Speed - math
ครูที่ปรึกษา : ครูเอกชัย โด่งวิริยะกุล
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5206
เปิดรับ : 34
สมาชิก : 34
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : กิจกรรม Speed - Math
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณได้เร็วขึ้น
รายชื่อสมาชิก 25/34รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32267 น.ส.พิชญา แน่นหนา ม.4/6
 2 32258 น.ส.อรยา ทองอาจ ม.4/5
 3 27751 นายพลวัฒน์ จำปาแย้ม ม.6/4
 4 30563 นายพงศกร วงศ์ประสาร ม.6/8
 5 27300 น.ส.ฉันทนา ศาลาคำ ม.6/8
 6 27344 น.ส.นลพร เลิศกาญจนกนก ม.6/8
 7 27480 น.ส.ลัดดาวัลย์ ทะโนลับ ม.6/8
 8 27521 น.ส.วิชุดา ทาสา ม.6/8
 9 27776 น.ส.วุฒิพร บุญล้อม ม.6/8
 10 27781 น.ส.อารีพรรณ ขันตีสาย ม.6/8
 11 30566 น.ส.กรรณิกา ศิริเกิด ม.6/8
 12 30646 นายคมศักดิ์ ทะวงศ์ษา ม.6/14
 13 30647 นายชินวัตร พรมกอง ม.6/14
 14 30648 นายปัญญา คำมรรค ม.6/14
 15 29580 น.ส.สุกัญญา การะเกษ ม.4/15
 16 29522 นายภูธิป อรรคบุตร ม.4/15
 17 29302 น.ส.อริสา โอทาตะวงศ์ ม.4/6
 18 29300 น.ส.สุริยะอรุณ บุญธรรม ม.4/14
 19 29298 น.ส.สุนิษา วันทา ม.4/15
 20 29290 น.ส.พิรดา บุญเนต ม.4/14
 21 29288 น.ส.พาขวัญ วิลามาศ ม.4/14
 22 29285 น.ส.พลอยนรินทร์ ไกยสิทธิ์ ม.4/14
 23 29286 น.ส.พัชรพร ฟ้าเหลื่อน ม.4/6
 24 29279 น.ส.ณัฐวดี ดีเลิศ ม.4/6
 25 29277 น.ส.ญาณ๊ คำสุดแสง ม.4/6