ชื่อชุมนุม : เส้นทางธรรม
ครูที่ปรึกษา : ครูกนกอร พันธุ์ไพโรจน์
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5201
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 20
ว่าง : 5
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : ศึกษา เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอันมีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฏก

รายชื่อสมาชิก 20/20รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 31739 ด.ช.ศรัณย์รัชน์ ทาตะนาม ม.1/4
 2 30067 ด.ญ.กัญญารัตน์ กึ่งกลาง ม.3/6
 3 30070 ด.ญ.คัตรินทร์ ทองศรี ม.3/6
 4 30075 ด.ญ.ชนิชา เมธาทวิโชติ ม.3/6
 5 30078 ด.ญ.ดวงฤทัย สัมฤทธิ์ ม.3/6
 6 30080 ด.ญ.ธิดาจันทร์ วงศ์ละคร ม.3/6
 7 30148 ด.ช.ศิวกร มาลี ม.3/8
 8 30169 ด.ช.พุทธินันท์ ฉันเทียะ ม.3/8
 9 28165 น.ส.เพ็ญนภา สารุณา ม.5/2
 10 28408 น.ส.บุษราคัม ชนะพันธ์ ม.5/2
 11 28415 น.ส.วาสนา บุญบรรดา ม.5/2
 12 28444 น.ส.กรรณิกา บุญใจรักษ์ ม.5/2
 13 28551 น.ส.อัจฉริยา รารัตน์ ม.5/2
 14 28581 น.ส.ปรางทิพย์ แก้วพิทักษ์ ม.5/2
 15 30973 ด.ช.ศิรภัทร ศรีธุรี ม.2/2
 16 31248 ด.ช.ไกรสร ลอยหา ม.2/9
 17 31252 ด.ช.ทักษ์ดนัย บุญใจรักษ์ ม.2/9
 18 31256 ด.ช.เพทาย ดีเยี่ยม ม.2/9
 19 31257 ด.ช.เพิ่มพูน แสวงศรี ม.2/9
 20 31262 ด.ช.วุฒินันท์ สุขเจริญ ม.2/9