ชื่อชุมนุม : พับกระดาษ
ครูที่ปรึกษา : ครูอุบลทิพย์ สิทธิ
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 6205
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32304 น.ส.อนันตญา ริวงศ์ ม.4/10
 2 32302 น.ส.วนิสา วงษ์แก้ว ม.4/10
 3 32292 น.ส.จิราพร ยืนยง ม.4/10
 4 32069 ด.ญ.บุญโชค ปัญญาวัล ม.1/12
 5 32062 ด.ญ.ณัฐพร ถาวรพงษ์ ม.1/12
 6 32026 ด.ญ.ภัณฑิรา ทาระนัง ม.1/11
 7 30593 นายเมธีกร บุญไพโรจน์ ม.6/10
 8 31862 ด.ญ.กานต์พิชา นิเวช ม.1/7
 9 31841 ด.ญ.สุกัญญา อ้วนศรี ม.1/6
 10 31819 ด.ช.เพทาย ทยานสิงห์ ม.1/6
 11 31734 ด.ช.ภาณุมาศ พงษ์ภา ม.1/4
 12 31684 ด.ญ.สุพัตรา สมอ ม.1/2
 13 31664 ด.ช.สุพิชฌาย์ วิจิตรเชื้อ ม.1/2
 14 30937 ด.ช.ฌัฐวุฒิ พุทธพิมพ์ ม.2/2
 15 30944 ด.ช.พรพิพัฒน์ ประสาทเขตรการณ์ ม.2/2
 16 30949 ด.ช.สิทธิพร สิทธิจินดา ม.2/2
 17 30952 ด.ช.อภินัทธ์ บัวพร ม.2/2
 18 30953 ด.ญ.เกวลิน ขันติวงค์ ม.2/2
 19 30954 ด.ญ.จารุวรรณ ชนะประสพ ม.2/2
 20 30957 ด.ญ.ณัฐกานต์ แก้วเคนมา ม.2/2
 21 30960 ด.ญ.นันธิดา ขันติวงศ์ ม.2/2
 22 30963 ด.ญ.ปุณยวีร์ อุดมดี ม.2/2
 23 30964 ด.ญ.พรรณปพร นักรําพัน ม.2/2
 24 30971 ด.ญ.วิรัชยาภรณ์ วะโนปะ ม.2/2
 25 32378 ด.ญ.อุมากร มังฆะการ ม.1/11