ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว
ครูที่ปรึกษา : ครูไข่ขวัญ ชาปะวัง
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 6207
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 16
ว่าง : 9
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 16/16รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32330 น.ส.ปาริชาติ บุญบรรลุ ม.4/14
 2 32219 น.ส.ปัทมาภรณ์ เมอมะนา ม.4/2
 3 30468 นายศรันย์ สมศรี ม.6/1
 4 27441 น.ส.สุภาพร ดกงาม ม.6/1
 5 27226 น.ส.อรพิณ ผิวคำ ม.6/6
 6 27520 น.ส.วชิราภรณ์ โมลี ม.6/6
 7 27652 น.ส.สุดารัตน์ เสนคำสอน ม.6/6
 8 30588 นายชัยมงคล นนท์ศิริ ม.6/10
 9 31804 ด.ญ.อรัชพร สิงห์ทอง ม.1/5
 10 31795 ด.ญ.ยุภาวดี แสงทอง ม.1/5
 11 31792 ด.ญ.ปรางทิพย์ มูลจิตร ม.1/5
 12 31783 ด.ช.สิทธิศักดิ์ นนท์ศิริ ม.1/5
 13 31778 ด.ช.รพีภัทร โนนจันทร์ ม.1/5
 14 31769 ด.ช.ณัฐภพ มีทองเหลา ม.1/5
 15 30692 นายธราดล สายพันธ์ ม.5/8
 16 31601 น.ส.พรนิภา ผลหอม ม.6/6