ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ
ครูที่ปรึกษา : ครูสุขฤดี บุญศรี
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5404
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 18
ว่าง : 7
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
และการสื่อสาร ในการเล่นเกมปริศนา Sudoku
โดยให้ผู้เรียนได้เล่นเกมปริศนา Sudoku ในระดับต่างๆ จากง่ายไปหายาก
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
รายชื่อสมาชิก 18/18รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32341 นายอานนท์ สมคบ ม.4/3
 2 32224 นายวัชรพล สิงห์ซอม ม.4/3
 3 32088 ด.ช.พีระพัฒน์ ครุฑสุวรรณ์ ม.1/13
 4 32085 ด.ช.ไตรภพ น้ำทิพย์ ม.1/13
 5 32084 ด.ช.ณัฐพล แสงสว่าง ม.1/13
 6 31960 ด.ญ.อรกัญญา มั่นคง ม.1/9
 7 29866 ด.ญ.สุจิตรา จรลี ม.3/1
 8 29317 นายพีรพัฒน์ สัมฤทธิ์ ม.4/3
 9 29216 น.ส.อุบล โคนพันธ์ ม.4/7
 10 29210 น.ส.ศศิธร จันทร์จิตร ม.4/8
 11 29204 น.ส.ปริยาภัทร์ ศิริจันทร์ ม.4/6
 12 29177 นายกิตินันท์ จันทร์เขียว ม.4/3
 13 29864 ด.ญ.ศศิธร อกอุ่น ม.3/1
 14 30911 ด.ญ.ช่อทิพย์ คงดี ม.2/1
 15 30913 ด.ญ.ธนัชพร สุภากร ม.2/1
 16 30914 ด.ญ.นุชจรี เสนสาย ม.2/1
 17 30918 ด.ญ.ปาริชาติ มีราช ม.2/1
 18 29015 นายนฤเบศ พุทธเคน ม.4/4