ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์พาเพลิน
ครูที่ปรึกษา : ครูลินดา กิจไพบูลย์ชัย
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5205
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 22
ว่าง : 3
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : #NAME?
รายชื่อสมาชิก 22/22รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32188 ด.ญ.อาภัสรา บุญถม ม.1/15
 2 32182 ด.ญ.ศศิวิมล ศรีสุมุทร ม.1/15
 3 32177 ด.ญ.ภคพร วงษ์ตรี ม.1/15
 4 32174 ด.ญ.ปวิตรา เวียงสีมา ม.1/15
 5 32171 ด.ญ.ณัฐนนท์ ศรมณี ม.1/15
 6 32163 ด.ช.พิสิษฐ์ เมตตาพินันท์ ม.1/15
 7 32162 ด.ช.ปุณณภพ กรงาม ม.1/15
 8 32161 ด.ช.ประกรณ์ ไทยกุล ม.1/15
 9 32160 ด.ช.นภัสกร โคกโพธิ์ ม.1/15
 10 32159 ด.ช.ธีระโชติ ทองใบ ม.1/15
 11 32158 ด.ช.เดชาธร พรทิพย์ ม.1/15
 12 32155 ด.ช.เจนณรงค์ ขำตา ม.1/15
 13 32154 ด.ช.กิตติชัย เลือดไทย ม.1/15
 14 30024 ด.ญ.จินตนา สายเมฆ ม.3/5
 15 31583 ด.ญ.ยลยะดา ดอนโค ม.3/5
 16 30402 ด.ช.ธนกฤต พุทธาภาส ม.3/14
 17 31048 ด.ญ.ชนกานต์ ลักขะนัติ ม.2/4
 18 31054 ด.ญ.ปิยะนันท์ บรรโล ม.2/4
 19 31056 ด.ญ.พัชรวดี ไชยรัตน์ ม.2/4
 20 31066 ด.ญ.อธิติยา ต้นโพธิ์ ม.2/4
 21 31458 ด.ญ.พิมพ์วิไล ชํานาญยงค์ ม.2/13
 22 31061 ด.ญ.วิลาสินี โคตรหา ม.2/4