ชื่อชุมนุม : เส้นทางธรรม
ครูที่ปรึกษา : ครูจิราภา กูฏโสม
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5201
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 15
ว่าง : 10
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : ศึกษาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าอันมีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎก
รายชื่อสมาชิก 15/15รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 30592 นายบดินทร์เดชา สิงห์กุ ม.6/10
 2 27347 น.ส.พชรวรรณ วงศ์แหวน ม.6/10
 3 29935 ด.ญ.กนกนภา จันทร์แดง ม.3/3
 4 29990 ด.ญ.ปวริศา จอมใจทิปิ ม.3/4
 5 29998 ด.ญ.ศุภรัตน์ กาญจนพัฒน์ ม.3/4
 6 29963 ด.ช.ธนภัทร นามเจริญ ม.3/4
 7 29975 ด.ช.สืบตระกูล สิงห์คง ม.3/4
 8 29962 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ปทุมพงษ์ ม.3/4
 9 29959 นายกิตติพัฒน์ บับพิบูลย์ ม.3/4
 10 29977 ด.ช.สุวัฒภูมิ จันทร์พันธ์ ม.3/4
 11 29970 ด.ช.ปรีชา สีดา ม.3/4
 12 29973 ด.ช.ภูษณะ บุญสาลี ม.3/4
 13 29969 ด.ช.ปภาวิชท์ เครือสุข ม.3/4
 14 29972 ด.ช.ภูมินทร์ ทาโคตร ม.3/4
 15 29966 ด.ช.นฤกานต์ แสงสุวรรณ ม.3/4