ชื่อชุมนุม : คณิตสร้างสรร
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภาพร คำเชื้อ
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
สถานที่ : 5203
เปิดรับ : 20
สมาชิก : 20
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : นำความรู้คณิตศาสตร์มาสร้างสรรผลงานในชัวิตประจำวัน
รายชื่อสมาชิก 20/20รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32027 ด.ญ.ภัทรวดี สุบิน ม.1/11
 2 32023 ด.ญ.ณัฐสุดา หาวะบุตร ม.1/11
 3 32006 ด.ช.ภาคภูมิ ช่วงชัย ม.1/11
 4 31996 ด.ญ.สุชานันท์ วันทาดา ม.1/10
 5 31994 ด.ญ.วิภา ลาภพูล ม.1/10
 6 31970 ด.ช.นันทวัฒน์ ดวงศรี ม.1/10
 7 29934 ด.ญ.กชพร ใจทน ม.3/3
 8 29936 ด.ญ.กนกวรรณ ใบศรี ม.3/3
 9 29937 ด.ญ.กัญญารัตน์ ถมนาม ม.3/3
 10 29938 ด.ญ.กาญจนาภรณ์ วระพุฒ ม.3/3
 11 29939 ด.ญ.กานติมา แก้วกำไร ม.3/3
 12 29941 ด.ญ.จันทิมา ดวงบุปผา ม.3/3
 13 29949 ด.ญ.ประภาพร หินศรี ม.3/3
 14 29950 ด.ญ.ประวีณา พวงประจำ ม.3/3
 15 29952 ด.ญ.พนิดา ศรีหาวงค์ ม.3/3
 16 29954 ด.ญ.สุธาวัลย์ ชัยมูล ม.3/3
 17 29956 ด.ญ.สุมิตรา วรรณทวี ม.3/3
 18 29957 ด.ญ.อริศรา สระแก้ว ม.3/3
 19 29958 ด.ญ.อัญชลี แก่นสา ม.3/3
 20 32381 น.ส.ปรางค์ทอง คำสิงห์ ม.3/3