ชื่อชุมนุม : ต่ออักษรภาษาไทย (คำคมเดิม)
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งสาง ไชยฤทธิ์
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5308
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 24
ว่าง : 1
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : 1.นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
2.ฝึกการคิดและการวางแผน สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3.นักเรียนได้รับความสนุกสนานและผ่อนคลาย
รายชื่อสมาชิก 24/24รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 31984 ด.ญ.ชนัญชิดา สูงเรือง ม.1/10
 2 31937 ด.ช.สุรธีร์ สาโสม ม.1/9
 3 31936 ด.ช.ภูวมิน อัปกาญจน์ ม.1/9
 4 31925 ด.ช.จักรพงษ์ อินทนา ม.1/9
 5 31924 ด.ช.จตุรงค์ นามจำปา ม.1/9
 6 31801 ด.ญ.สุภัสสรณ์ คูณค่ำ ม.1/5
 7 31794 ด.ญ.มาริษา มีทรัพย์ ม.1/5
 8 31786 ด.ญ.จันทร์จิรา จันปลิว ม.1/5
 9 31762 ด.ญ.สุภัทรา สวัสดิ์ทา ม.1/4
 10 31761 ด.ญ.สุนิตา บุตรทอง ม.1/4
 11 31760 ด.ญ.สรัลพร ผกาศรี ม.1/4
 12 31757 ด.ญ.วรรณภา พลอยสมบูรณ์ ม.1/4
 13 31753 ด.ญ.มุทิตา แซ่อึ้ง ม.1/4
 14 29820 น.ส.ยุราวัลย์ สามิลา ม.4/11
 15 29440 นายณัฐวุฒิ จงภู่ ม.4/11
 16 28466 น.ส.อรยา สิมมา ม.5/2
 17 28594 น.ส.อัญชิสา ผลดี ม.5/2
 18 28624 น.ส.ปภัสสร จอมขวัญ ม.5/2
 19 30774 น.ส.นริศรา สมัย ม.5/2
 20 29006 น.ส.อินทิรา พินิจ ม.4/7
 21 29000 น.ส.สายธาร อ่อนน้อม ม.4/7
 22 28986 น.ส.จันทร์จิรา พัดทาป ม.4/11
 23 32430 ด.ช.กันตภณ นามจำปา ม.1/9
 24 32439 ด.ญ.กิตยาภรณ์ ถมนาม ม.1/4