ชื่อชุมนุม : ภาษาพาสนุก
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐธิยา ยาพลัง
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5304
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 23
ว่าง : 2
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : ศึกษา บทความ งานเขียน สื่อต่าง ๆ สำนวนสุภาษิต ฝึกอ่าน เชียน และใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสม
รายชื่อสมาชิก 23/23รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 31957 ด.ญ.ศิรภัสสร สายบุญ ม.1/9
 2 31956 ด.ญ.วิภาดา โคตรวงษา ม.1/9
 3 31955 ด.ญ.รัชยา สามิลา ม.1/9
 4 31953 ด.ญ.ปิยะฉัตร ยาพลัง ม.1/9
 5 31954 ด.ญ.พรรณภา พิมพา ม.1/9
 6 31952 ด.ญ.ปพิชญา แก้วมุก ม.1/9
 7 31951 ด.ญ.เบญจวรรณ หอมทอง ม.1/9
 8 31945 ด.ญ.กัลยา ก้อนกลิ่น ม.1/9
 9 31944 ด.ญ.กัลย์สุดา สอนสา ม.1/9
 10 31943 ด.ญ.กษมพร บุญใจรักษ์ ม.1/9
 11 31942 ด.ญ.กฤตธีรา ธุระหาย ม.1/9
 12 31941 ด.ญ.กรรณิการ์ แต้มทอง ม.1/9
 13 31797 ด.ญ.รัตนธิดา สุโพธิ์ ม.1/5
 14 31768 ด.ช.จีรวัฒน์ อุวอง ม.1/5
 15 31653 ด.ช.ธนะพัฒน์ พาผล ม.1/2
 16 30373 ด.ญ.จิราพร สองคร ม.3/13
 17 30379 ด.ญ.พรฤดี ศรีจันทร์ ม.3/13
 18 30381 ด.ญ.ภิรารัตน์ สมรักษ์ ม.3/13
 19 30383 ด.ญ.รัตนาวดี แสนทวีสุข ม.3/13
 20 30384 ด.ญ.ลักขณา ผกามาศ ม.3/13
 21 30392 ด.ญ.อลิชา จันทวี ม.3/13
 22 31582 ด.ญ.ปารวีร์ พันธ์โสรี ม.3/13
 23 32376 ด.ญ.อมิตตา ทองพาเต็ม ม.1/9