ชื่อชุมนุม : รักการอ่าน
ครูที่ปรึกษา : ครูภัทรวดี อุทธา
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5306
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 26
ว่าง : -1
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : นักเรียนที่รักการอ่าน ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองเพื่อความเป็นเลิศทางการเรียนและเพื่อความสุขของชีวิต
รายชื่อสมาชิก 25/26รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 28975 นายพัสกร จันมณี ม.4/13
 2 32313 น.ส.อภิญญา พละศูนย์ ม.4/12
 3 32308 น.ส.เขมจิรา บุสภาค ม.4/12
 4 32299 น.ส.ปิยะนันท์ พิมพ์วงศ์ ม.4/10
 5 32244 น.ส.สุจิตรา ศรีคำ ม.4/4
 6 32242 น.ส.ปรีญาภา พูพูล ม.4/4
 7 28974 นายพันธกานต์ ศรีคูณ ม.4/13
 8 27388 น.ส.ทิพยา เหล่าสิงห์ ม.6/12
 9 29516 นายเชาวลินทร์ คำดี ม.4/15
 10 29313 นายปฏิภาณ บ่แกพิทักษ์ ม.4/10
 11 29126 น.ส.ศิริลักษณ์ อังคุระศรี ม.4/12
 12 29086 น.ส.เสาวลักษณ์ ศิลาพัฒน์ ม.4/4
 13 29044 น.ส.ศศิวิมล วงชมภู ม.4/10
 14 29039 น.ส.พานทอง วงศ์ไชยา ม.4/10
 15 29037 น.ส.ทิพย์เกสร แสงใส ม.4/10
 16 29031 น.ส.กิตติมา บุญให้ ม.4/10
 17 29011 นายชญานนท์ จำปาแย้ม ม.4/10
 18 29005 น.ส.อัจฉราภรณ์ วรรณโสภา ม.4/4
 19 29004 น.ส.อริสรา จิตธรรม ม.4/6
 20 28997 น.ส.ศดานันท์ สลางสิงห์ ม.4/2
 21 28989 น.ส.ปาริชาต หวางอุ้น ม.4/4
 22 28987 น.ส.ฑิตฐิตา ไชยชนะ ม.4/12
 23 28985 น.ส.เขมิกา บุปผา ม.4/4
 24 28969 นายนัชพล คำสอน ม.4/9
 25 28972 นายปัณณธร ฉวีรักษ์ ม.4/13