ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา : ครูรติกร จันทป
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5401
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : 1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคำ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารภาษาไทย
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 30891 ด.ช.ณัฐดนัย คําอุด ม.2/1
 2 30893 ด.ช.ธนเกียรติ คณะพันธ์ ม.2/1
 3 30894 ด.ช.ธนวัต แก้วลา ม.2/1
 4 30897 ด.ช.ธีรโชติ ธิศาลา ม.2/1
 5 30901 ด.ช.ภัทราวุธ สายมณี ม.2/1
 6 30902 ด.ช.ภูมินทร์ ภาคทอง ม.2/1
 7 30904 ด.ช.วันชนะ คําศรีสุข ม.2/1
 8 30905 ด.ช.อภิสิทธิ์ เหลาศรี ม.2/1
 9 30909 ด.ญ.ขวัญชนก ท้าวจัตุรัส ม.2/1
 10 30912 ด.ญ.ฐนิดา ขอร่ม ม.2/1
 11 30915 ด.ญ.บุษยา วงษ์อาจ ม.2/1
 12 30917 ด.ญ.ปริศนา คําลอย ม.2/1
 13 30919 ด.ญ.ปิยวรรณ ทะนา ม.2/1
 14 30922 ด.ญ.พรพรรณ วรรณประภา ม.2/1
 15 30923 ด.ญ.พัชรพร แสวงผล ม.2/1
 16 30925 ด.ญ.มุฑิตา ปานจันทร์ ม.2/1
 17 30926 ด.ญ.รุ่งตะวัน จันทะสี ม.2/1
 18 30945 ด.ช.ยุทธนา ทองคู่ ม.2/2
 19 31125 ด.ญ.นันท์นภัส คําชมภู ม.2/6
 20 31137 ด.ญ.ชลธิชา สิมมา ม.2/6
 21 31140 ด.ญ.ณัฐวดี บุญผ่อง ม.2/6
 22 31146 ด.ญ.พิชญาภา ธานี ม.2/6
 23 31148 ด.ญ.มัญชุสา โพธิราช ม.2/6
 24 31152 ด.ญ.สัณห์ฤทัย เกงขุนทด ม.2/6
 25 31154 ด.ญ.สิริยากร คํามงคล ม.2/6