ชื่อชุมนุม : รอบรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา : ครูโชติกา วรัชจารุกุล
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : ห้อง 5305
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 22
ว่าง : 3
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : - เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และฝึกทำแนวข้อสอบภาษาไทยในการสอบ เรียนต่อ
รายชื่อสมาชิก 22/22รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 27312 น.ส.ศศิประภา ประทาน ม.6/2
 2 27463 น.ส.กนกวรรณ สุดชะฎา ม.6/2
 3 27475 น.ส.พรทิพย์ ตะนะโส ม.6/2
 4 27479 น.ส.ภัคจิราภรณ์ จันทร์เขียว ม.6/2
 5 27514 น.ส.พรพิมล สมอาษา ม.6/2
 6 27639 น.ส.มุธิตา เสียงหวาน ม.6/2
 7 27651 น.ส.สุจิตรา ลูกสีดา ม.6/2
 8 30486 น.ส.ปนัดดา เคนประไพ ม.6/2
 9 30493 น.ส.สิริกร ศิริคำ ม.6/2
 10 30649 น.ส.กาญจนา คูณคง ม.6/2
 11 27325 นายธนกฤต ทาตะคุณ ม.6/5
 12 27462 นายอานนท์ ทุมเมฆ ม.6/5
 13 30521 นายวุฒิพงศ์ กอแก้ว ม.6/5
 14 27595 น.ส.ชุติมา คำทวี ม.6/5
 15 27765 น.ส.พัชรพร กุลเกลี้ยง ม.6/5
 16 27328 นายภานุชิต สาลัน ม.6/2
 17 27337 น.ส.จันทกานต์ ยืนยิ่ง ม.6/8
 18 28172 น.ส.เอมอร สีทา ม.5/1
 19 28208 น.ส.สุชญา ราชคำ ม.5/1
 20 28244 น.ส.ปวีณรัตน์ สุบิน ม.5/1
 21 30885 น.ส.อารียา ถุงแก้วหงษ์ ม.5/1
 22 28152 น.ส.กัลยกร อ่างทิพย์ ม.5/5