ชื่อชุมนุม : เกมคำคม
ครูที่ปรึกษา : ครูสุริยันต์ รอดย้อย
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5303
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 17
ว่าง : 8
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
รายชื่อสมาชิก 17/17รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 27418 นายสิทธิศักดิ์ คำอุด ม.6/6
 2 27453 นายพัชรพงษ์ วงศ์อามาตย์ ม.6/6
 3 27658 นายเทียบตะวัน บุตตะแสง ม.6/6
 4 27715 นายสุภัทรชัย มากแสน ม.6/6
 5 30537 นายปรัชญาวุฒิ ถมหิรัญ ม.6/6
 6 30540 นายวุฒิเดช อัครธรรม ม.6/6
 7 30541 นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์สุขศิริ ม.6/6
 8 29336 น.ส.ปรีระญา หอมพรมมา ม.4/9
 9 28159 น.ส.บุญฑริกา พ่อบาล ม.5/4
 10 30873 น.ส.อรอนงค์ ฉัตรสุวรรณ ม.5/9
 11 30706 นายจีรพัฒน์ ป้องสุข ม.5/11
 12 28418 น.ส.วิยดา พันธวงศ์ ม.5/11
 13 28502 น.ส.วิภาดา ขันติ ม.5/11
 14 30882 น.ส.อัจฉรา กุลอ่อน ม.5/11
 15 28447 น.ส.จิราทิพย์ ทีเขียว ม.5/11
 16 28380 น.ส.อรัญญาภรณ์ ลารัตน์ ม.5/11
 17 29333 น.ส.ธมนวรรณ สนามแจง ม.4/9