ชื่อชุมนุม : รักการอ่าน
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยา ผ่องเมืองปัก
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5304
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 24
ว่าง : 1
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 24/24รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 30398 ด.ช.กันตภณ เจริญทัศน์ ม.3/14
 2 30399 ด.ช.จักรภัทร แก่นกุล ม.3/14
 3 30400 ด.ช.ชนภัทร ปาสาบุตร ม.3/14
 4 30401 ด.ช.เชาว์วรรธน์ ศรีสุระ ม.3/14
 5 30403 ด.ช.ธีรศักดิ์ ริปันโน ม.3/14
 6 30405 ด.ช.ปณิธาน สารเสนา ม.3/14
 7 30407 ด.ช.พีระพล พุฒหล้า ม.3/14
 8 30408 ด.ช.วิศรุต ประสานดี ม.3/14
 9 30409 ด.ช.ศิวกร บัวดก ม.3/14
 10 30413 ด.ญ.กนกพร คุณโคตร ม.3/14
 11 30414 ด.ญ.กัลยารัตน์ สุวรรณราช ม.3/14
 12 30415 ด.ญ.ฐติยา คำทวี ม.3/14
 13 30416 ด.ญ.ฐิติวรรณ พลเยี่ยม ม.3/14
 14 30417 ด.ญ.เดือนเต็ม สินชู ม.3/14
 15 30421 ด.ญ.ปิญธิดา กัญญาพันธ์ ม.3/14
 16 30423 ด.ญ.พิชญ์สินี แสนทวีสุข ม.3/14
 17 30424 ด.ญ.พิชญาภัค เบ้าทอง ม.3/14
 18 30425 ด.ญ.รัชนีกร บุญโสภา ม.3/14
 19 30426 ด.ญ.ลลนาพร บุญเจือ ม.3/14
 20 30427 ด.ญ.ศิริกาญจน์ พรมวันนา ม.3/14
 21 30428 ด.ญ.อัจฉริยาพร อุทธา ม.3/14
 22 30435 ด.ช.บวรภัค ศรมณี ม.3/15
 23 30433 นายธีร์ธวัช งามสุข ม.3/15
 24 30406 ด.ช.พิสิฏฐ์พล จันทร์แจ้ง ม.3/14