ชื่อชุมนุม : คำคม
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิต
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5301
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 21
ว่าง : 4
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
รายชื่อสมาชิก 21/21รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32296 น.ส.ปภัสรา เจนจบ ม.4/10
 2 32151 ด.ญ.สาวิตรา สมใจ ม.1/14
 3 32148 ด.ญ.ศิรินภา สารุณา ม.1/14
 4 32146 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ แสนทวีสุข ม.1/14
 5 32142 ด.ญ.ดารารัตน์ ธรรมเกษ ม.1/14
 6 32141 ด.ญ.ณัฏฐา วราห์คำ ม.1/14
 7 32125 ด.ช.นิพิฐพนธ์ หนองใหญ่ ม.1/14
 8 31991 ด.ญ.ภัทรนันท์ ประโมกข์ ม.1/10
 9 27319 น.ส.อุบลวรรณ เสนา ม.6/9
 10 30577 น.ส.ขนิษฐา ดวงหม่อง ม.6/9
 11 30582 น.ส.พัชราภา สาระทรัพย์ ม.6/9
 12 30583 น.ส.วชิราวรรณ วรพุฒ ม.6/9
 13 31788 ด.ญ.ชุติมา คุณพรม ม.1/5
 14 31714 ด.ญ.ปนัดดา สาระวิจารย์ ม.1/3
 15 31713 ด.ญ.บุญฑริกา ทีเขียว ม.1/3
 16 31710 ด.ญ.โชติรส พิทักษ์กิจ ม.1/3
 17 28666 น.ส.พรธิดา แก้วคำบ้ง ม.5/5
 18 31217 ด.ช.ภาณุวัฒน์ บุญเอื้อ ม.2/8
 19 31329 ด.ญ.วิจิตรา โชคณัฐ ม.2/10
 20 31356 ด.ญ.เกศสุดา เดชรักษา ม.2/11
 21 32399 น.ส.อินทิรา จันทเอก ม.6/1