ชื่อชุมนุม : รักษ์ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา : ครูจิราพร ศรีสันต์
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5402
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32247 นายธนากรณ์ คูณทา ม.4/5
 2 32199 น.ส.นภาพร บัวพันธ์ ม.4/1
 3 27222 น.ส.ศศิกานต์ แสงภาเจริญพงศ์ ม.6/8
 4 27636 น.ส.พนิดา พันธ์สำโรง ม.6/8
 5 27673 น.ส.กนกพร ผกาลา ม.6/8
 6 27773 น.ส.รัตนวรรณ สีทาป ม.6/8
 7 30569 น.ส.ณิชาภัทร จำเริญ ม.6/8
 8 30573 น.ส.สุปรียา นวลเปล่ง ม.6/8
 9 27574 นายขจรศักดิ์ พิมพา ม.6/13
 10 27666 นายรัฐพงษ์ จันพวง ม.6/13
 11 27343 น.ส.ดุสิตา พรมเสมอ ม.6/13
 12 29812 นายธีรนัย สินชัย ม.4/12
 13 29223 นายทับนรินทร์ สุวรรณะ ม.4/5
 14 28103 นายอนุชา หาญชาติ ม.5/1
 15 28584 ด.ญ.พุทธญาพร พลนำ ม.5/8
 16 30782 น.ส.น้ำหนึ่ง รักพวก ม.5/8
 17 30852 น.ส.สุดาภรณ์ บุญโสภา ม.5/8
 18 30863 น.ส.หนึ่งฤทัย รัตนะ ม.5/8
 19 31576 น.ส.กนวรรณ สาระพันธ์ ม.5/8
 20 28180 นายธิตินันท์ แก่นจันทร์ ม.5/9
 21 28114 น.ส.บงกชทอง บัวทิพย์ ม.5/9
 22 28357 น.ส.กัญญารัตน์ ภูมิชัย ม.5/9
 23 28358 น.ส.เขมจีรสรณ์ สุวรรณกูฏ ม.5/9
 24 28574 น.ส.ฑาณิดา การินทร์ ม.5/9
 25 29096 นายทยากร สมปอง ม.4/9