ชื่อชุมนุม : รักษ์ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา : ครูมัลลิกา กองแก้ว
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
สถานที่ : 5307
เปิดรับ : 25
สมาชิก : 25
ว่าง : 0
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/25รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 30097 ด.ช.ธนวัฒน์ สามิลา ม.3/7
 2 30099 ด.ช.นนท์ธกานต์ ภูมิชัย ม.3/7
 3 30105 ด.ช.วราวุฒิ สีสันต์ ม.3/7
 4 30107 ด.ช.ศิริชัย พรมบุตร ม.3/7
 5 30109 ด.ช.อมรเทพ แสนทวีสุข ม.3/7
 6 30110 ด.ญ.กชกร ถมพร้อม ม.3/7
 7 30111 ด.ญ.กัญญาพัชร ขอสินกลาง ม.3/7
 8 30112 ด.ญ.กัญญาภัค ยอดนครจง ม.3/7
 9 30113 ด.ญ.กัลยานี นระมาตร ม.3/7
 10 30115 ด.ญ.จิรารัตน์ กาละศรี ม.3/7
 11 30117 ด.ญ.ณัฐธิดา วรรณจู ม.3/7
 12 30119 ด.ญ.ธิติยา ฉัตรสุวรรณ ม.3/7
 13 30120 ด.ญ.ปานไพลิน ลาธุลี ม.3/7
 14 30121 ด.ญ.พรนภา สิงห์คง ม.3/7
 15 30123 ด.ญ.พิชชาภรณ์ มุราษี ม.3/7
 16 30124 ด.ญ.ภัณฑิรา ประถมเสาร์ ม.3/7
 17 30128 ด.ญ.วรรณนิภา ชาวสองคอน ม.3/7
 18 30130 ด.ญ.ศิรินภา โสวิชัย ม.3/7
 19 30131 ด.ญ.ศิริวรรณ จาริอุทิศ ม.3/7
 20 30132 ด.ญ.อนัญญา สายแวว ม.3/7
 21 30133 ด.ญ.อภิญญา มาลา ม.3/7
 22 31357 ด.ญ.เกษราภรณ์ ฉัตรวิไล ม.2/11
 23 31359 ด.ญ.เจนจิรา ว่องสาริการ ม.2/11
 24 31373 ด.ญ.รุ้งลาวัลย์ พุทธแก่นวงศ์ ม.2/11
 25 31381 ด.ญ.อารีรัตน์ โพธิปัด ม.2/11