ชื่อชุมนุม : -
ครูที่ปรึกษา : -- -
กลุ่มสาระ : -
สถานที่ : -
เปิดรับ : 0
สมาชิก : 148
ว่าง : -148
ระดับชั้น : ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
เพศ : ชาย หญิง
หมายเหตุ : -
รายชื่อสมาชิก 25/148รายการ (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
 1 32309 น.ส.มัณฑิตา ม่วงอ่อน ม.4/12
 2 32257 น.ส.สุภัสสร วงตรี ม.4/5
 3 32253 น.ส.จุฬาลักณ์ สืบผง ม.4/5
 4 32197 น.ส.กรรณ์ชนก คำกระสังข์ ม.4/1
 5 32149 ด.ญ.ศุภัชญา อุทัย ม.1/14
 6 32067 ด.ญ.นราพร ปัดศรี ม.1/12
 7 32066 ด.ญ.ธิติยาวรรณ แก้วใส ม.1/12
 8 32047 ด.ช.ปิยะวัฒน์ นิชรัตน์ ม.1/12
 9 32044 ด.ช.ธนกร สายชาลี ม.1/12
 10 32035 ด.ญ.สิริญากรณ์ ทาระขจัด ม.1/11
 11 31992 ด.ญ.วชิรญาณ์ วัฒโนภาค ม.1/10
 12 31987 ด.ญ.เนตราราวตรี คุณมี ม.1/10
 13 31976 ด.ช.อภิสิทธิ์ โบราณ ม.1/10
 14 31971 ด.ช.พงศภัค แก้วศรี ม.1/10
 15 31950 ด.ญ.นันธิกา หล้าแสน ม.1/9
 16 31932 ด.ช.พชร ไตรเมธาศิลป์ ม.1/9
 17 31929 ด.ช.ธนวัฒน์ จันเทพ ม.1/9
 18 31926 ด.ช.เจษฎากรณ์ เพียรชนะ ม.1/9
 19 30464 นายทศพล ตรีกลางดอน ม.6/1
 20 31913 ด.ญ.พรรณิภา จันทร์เขียว ม.1/8
 21 31912 ด.ญ.ปวีณา สอนพงษ์ ม.1/8
 22 27501 นายสุระชัย พิมา ม.6/4
 23 27512 น.ส.ปาลินี สมจิตร ม.6/4
 24 31910 ด.ญ.ปทิตตา ทาทองคำ ม.1/8
 25 30509 นายธนคุณ อินทะนา ม.6/5